ประชาสัมพันธ์

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี

ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 ครุภัณฑ์การแพทย์ เพื่อใช้ในกลุ่มงานศัลยกรรมหัวใจหลอดเลือดและทรวงอก จำนวน 3 รายการ

ประกาศ จังหวัดอุบลราชธานี
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๕ 
ครุภัณฑ์การแพทย์ เพื่อใช้ในกลุ่มงานศัลยกรรมหัวใจหลอดเลือดและทรวงอก จำนวน ๓ รายการ
   
 
               ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น

               จังหวัดอุบลราชธานี ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์การแพทย์ เพื่อใช้ในกลุ่มงาน
ศัลยกรรมหัวใจหลอดเลือดและทรวงอก จำนวน ๓ รายการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้                                                                              ประกาศ  ณ  วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔
 
 มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์
 (นายมนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
 ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
  
 
 
 
 รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๕
จังหวัดอุบลราชธานี (M๖๔๑๑๐๐๑๖๕๒๓) ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔
ลำดับที่รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้างชื่อโครงการงบประมาณโครงการ
(บาท)
คาดว่าจะ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
(เดือน/ปี)
P๖๔๑๑๐๐๓๐๔๒๗ครุภัณฑ์การแพทย์ เพื่อใช้ในกลุ่มงานศัลยกรรมหัวใจหลอดเลือดและทรวงอก ๑ จำนวน ๓ รายการ๔,๖๕๐,๐๐๐.๐๐๑๒/๒๕๖๔


ประกอบด้วย

    ๑. เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดันสำหรับเด็กแรกเกิดถึงผู้ใหญ่  จำนวน  ๒  เครื่อง ๆ ละ ๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น  ๒,๖๐๐,๐๐๐  บาท  (สองล้านหกแสนบาทถ้วน)
    ๒. เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดันขนาดกลาง   จำนวน  ๒  เครื่อง ๆ ละ  ๘๐๐,๐๐๐  บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น  ๑,๖๐๐,๐๐๐  บาท  (หนึ่งล้านหกแสนบาทถ้วน) 
    ๓. เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันพร้อมเครื่องผลิตอากาศในตัวเครื่อง จำนวน ๑ เครื่อง เป็นจำนวนเงิน  ๔๕๐,๐๐๐  บาท  (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)                                                                                         (นายมนต์ชัย  วิวัฒนาสิทธิพงศ์)
                                                                                  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
                                                                          ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชการธานี
เผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เพื่อใช้ในกลุ่มงานศัลยกรรมหัวใจหลอดเลือดและทรวงอก จำนวน 3 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2565


วันที่ 24-11-2021