ประชาสัมพันธ์

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี

ประกาศ จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ร่วม ในรายการ หลอดบรรจุโลหิต จำนวน ๖ รายการ

ประกาศ จังหวัดอุบลราชธานี
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ร่วม ในรายการ หลอดบรรจุโลหิต จำนวน ๖ รายการ 

 

               ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น
               จังหวัดอุบลราชธานี ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๕ ในการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ร่วม ในรายการ หลอดบรรจุโลหิต จำนวน ๖ รายการ วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๔,๔๒๒,๔๐๐ บาท (สี่ล้านสี่แสนสองหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้
 
 ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

 
 มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์
 (นายมนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
 ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
  
 
 
 
 รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
จังหวัดอุบลราชธานี (M๖๕๐๑๐๐๐๐๒๗๕) ลงวันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕
ลำดับที่รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้างชื่อโครงการงบประมาณโครงการ
(บาท)
คาดว่าจะ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
(เดือน/ปี)
P๖๕๐๑๐๐๐๐๓๒๕วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ร่วม ในรายการ หลอดบรรจุโลหิต จำนวน ๖ รายการ๔,๔๒๒,๔๐๐.๐๐๐๓/๒๕๖๕
ประกอบด้วย

๑. หลอดบรรจุเลือดชนิด Lithium Heparin

     จำนวน ๗๔๒,๐๐๐ หลอดๆ ละ ๒.๓๖ บาท เป็นเงินจำนวน ๑,๗๕๑,๑๒๐ บาท

๒. หลอดบรรจุเลือดชนิด EDTA 

     จำนวน ๕๘๘,๐๐๐ หลอดๆ ละ ๒ บาท เป็นเงินจำนวน ๑,๑๗๖,๐๐๐ บาท

          ๓. หลอดบรรจุเลือดชนิด Sodium Fluoride

              จำนวน ๑๑๕,๕๐๐ หลอดๆ ละ ๒.๘๐ บาท เป็นเงินจำนวน ๓๒๓,๔๐๐ บาท 

          ๔. หลอดบรรจุเลือดชนิด Sodium Citrate

              จำนวน ๑๒๘,๔๐๐ หลอดๆ ละ ๓.๒๐ บาท เป็นเงินจำนวน ๔๑๐,๘๘๐ บาท

          ๕. หลอดบรรจุเลือดชนิด Serum Separation Tube

              จำนวน ๑๕๐,๐๐๐ หลอดๆ ละ ๓.๙๔ บาท เป็นเงินจำนวน ๔๔๑,๐๐๐ บาท

          ๖. หลอดบรรจุเลือดชนิด Serum Tube

              จำนวน ๑๖๐,๐๐๐ หลอดๆ ละ ๒ บาท เป็นเงินจำนวน ๓๒๐,๐๐๐ บาท

             รวม ๖ รายการ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๔,๔๒๒,๔๐๐ บาท (สี่ล้านสี่แสนสองหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
 

 
 (นายมนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
 ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

 
วันที่ 13-01-2022