ประชาสัมพันธ์

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี

ประกาศ จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ วัสดุการแพทย์ เพื่อใช้ในงานห้องผ่าตัด จำนวน ๓ รายการ

ประกาศ จังหวัดอุบลราชธานี
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
 วัสดุการแพทย์ เพื่อใช้ในงานห้องผ่าตัด จำนวน ๓ รายการ 

 

               ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น
               จังหวัดอุบลราชธานี ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๕ ในการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ เพื่อใช้ในงานห้องผ่าตัด จำนวน ๓ รายการ ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๑๖๒,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน) ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้
 
 ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕
 
 
มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์
 (นายมนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
 ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
  
 
 
 
 รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
จังหวัดอุบลราชธานี (M๖๕๐๑๐๐๐๖๙๗๖) ลงวันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕
ลำดับที่รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้างชื่อโครงการงบประมาณโครงการ
(บาท)
คาดว่าจะ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
(เดือน/ปี)
P๖๕๐๑๐๐๐๙๒๘๗วัสดุการแพทย์ เพื่อใช้ในงานห้องผ่าตัด จำนวน ๓ รายการ๑,๑๖๒,๐๐๐.๐๐๐๓/๒๕๖๕
ประกอบด้วย
          ๑. ท่อระบายน้ำดี ชนิดโลหะ

              จำนวน ๔๐ เส้นๆ ละ ๑๙,๘๐๐ บาท เป็นเงินจำนวน ๗๙๒,๐๐๐ บาท

          ๒. Plastic stent แบบ double Pixtel 7Fr*10 cm.

              จำนวน ๑๗๐ ชิ้นๆ ละ ๑,๐๐๐ บาท เป็นเงินจำนวน ๑๗๐,๐๐๐ บาท

          ๓. Plastic stent แบบ double Pixtel 7Fr*12 cm.

               จำนวน ๒๐๐ ชิ้นๆ ละ ๑,๐๐๐ บาท เป็นเงินจำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท

               รวม ๓ รายการ เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๑,๑๖๒,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน)


 
 (นายมนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
 ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ 13-01-2022