ประชาสัมพันธ์

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) กลุ่มยาปฏิชีวนะ ชุดที่ ๑ จำนวน ๒ รายการ เลขที่ B ๒/๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง     ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) กลุ่มยาปฏิชีวนะ ชุดที่ ๑ 

           จำนวน ๒ รายการ เลขที่ B ๒/๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

---------------------------------------------------------------------------

                ตามประกาศ จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) กลุ่มยาปฏิชีวนะ ชุดที่ ๑ จำนวน ๒ รายการ เลขที่ B ๒/๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นั้น มีผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ดังนี้

ที่

รายชื่อเวชภัณฑ์ (ยา)

ผู้ชนะการเสนอราคา

ราคาที่เสนอ (บาท)

Ceftazidime 2 gm + Avibactam

0.5 gm for injection

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด

,๓๑๔,๒๔๐.๐๐

Fosfomycin sodium 2 gm for injection

บริษัท ดีเคเอสเอช

(ประเทศไทย) จำกัด

๔,๒๘๐,๐๐๐.๐๐

                                                                                    ประกาศ ณ วันที่  ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

                                       ( นายสุวิทย์  โรจนศักดิ์โสธร )

                                                        นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

                                                ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีประกาศผู้ชนะ


วันที่ 14-01-2022