ประชาสัมพันธ์

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี

ประกาศ จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ วัสดุการแพทย์ เพื่อใช้ในกลุ่มงานกุมารเวชกรรม จำนวน ๒ รายการ (ครั้งที่ ๓)