ประชาสัมพันธ์

ประกาศเผยแพร่สัญญาสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณวัสดุการแพทย์ เพื่อใช้ในงานศัลยกรรมหลอดเลือด ในรายการสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงส่วนปลายด้วยบอลลูนชนิดรูปร่างเล็ก ๐.๐๑๔ และขนาดเล็กพิเศษ

ตามรายละเอียดเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้สัญญาเลขที่ 037/2564


วันที่ 18-11-2020