ประชาสัมพันธ์

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี

ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรื้อถอนอาคารพักพยาบาล ๑ , ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรื้อถอนอาคารพักพยาบาล ๑ , ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ จังหวัดอุบลราชธานี ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับจ้างรื้อถอนอาคารพักพยาบาล ๑ , ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ในรายการ รื้อถอนอาคารพักพยาบาล ๑ , ๒ จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศักดา (ผู้เชี่ยวชาญในการรี้อถอน ) (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคาเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒๔๐,๐๐๐ บาท (สองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น,ค่าขนส่ง,ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
 ประกาศ ณ วันที่  ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
  
  
 
มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์ 
(นายมนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
 
สำเนาถูกต้อง
 
บุษดี แก้วกันยา
(นางบุษดี แก้วกันยา)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕
 โดย นางบุษดี แก้วกันยา นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

 
วันที่ 11-05-2022