ประชาสัมพันธ์

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) กลุ่มยาโรคไต ชุดที่ ๑ จำนวน ๕ รายการ เลขที่ B๒๙/๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง   ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) กลุ่มยาโรคไต ชุดที่ ๑

        จำนวน ๕ รายการ เลขที่ B๒๙/๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

---------------------------------------------------------------------------

                ตามประกาศ จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) กลุ่มยาโรคไต ชุดที่ ๑ จำนวน ๕ รายการ เลขที่ B๒๙/๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕ นั้น มีผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ดังนี้

ที่

รายชื่อเวชภัณฑ์ (ยา)

ผู้ชนะการเสนอราคา

ราคาที่เสนอ (บาท)

Everolimus 0.5 mg tablet

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด

,๔๘๕,๙๐๙.๐๐

Iron sucrose injection 100 mg/5mL

บริษัท คอสม่า เทรดดิ้ง จำกัด

,๓๓๒,๗๗๐.๐๐

Peritoneal dialysis solution low calcium (2.5 mEq/L) with 1.5% dextrose, 5 Litre/Bag

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด

,๕๓๒,๐๔๘.๐๐

Peritoneal dialysis solution with 1.5% dextrose, 2 Litre/Bag

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด

,๐๐๐,๒๓๖.๐๐

Tacrolimus 0.5 mg capsule

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด

,๕๔๑,๒๕๐.๐๐

                                                   ประกาศ ณ วันที่  ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

                                             ( นายสุวิทย์  โรจนศักดิ์โสธร )

                                                            นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

                                                      ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีประกาศผู้ชนะ


วันที่ 12-05-2022