ประชาสัมพันธ์

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี

ประกาศ จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ถุงขยะ จำนวน ๓ รายการ

ตามรายละเอียดเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ประกาศแผน


วันที่ 23-06-2022