ประชาสัมพันธ์

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี

ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจวัดมวลกระดูกด้วยเครื่องวัดความหนาแน่นของกระดูก (DXA dual energy x-ray absorption Bone Densitometer Outsource) จำนวน ๑,๕๕๕ ครั้ง (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจวัดมวลกระดูกด้วยเครื่องวัดความหนาแน่นของกระดูก (DXA dual energy x-ray absorption Bone Densitometer Outsource)
จำนวน ๑,๕๕๕ ครั้ง (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

--------------------------------------------------------------------
               ตามประกาศ จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจวัดมวลกระดูกด้วยเครื่องวัดความหนาแน่นของกระดูก (DXA dual energy x-ray absorption Bone Densitometer Outsource) จำนวน ๑,๕๕๕ ครั้ง (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๑๕๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นั้น
               ในการจ้างเหมาบริการตรวจวัดมวลกระดูกด้วยเครื่องวัดความหนาแน่นของกระดูก (DXA dual energy x-ray absorption Bone Densitometer Outsource) จำนวน ๑,๕๕๕ ครั้ง ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท เอ็กซ์-ลิ้งค์ เมดิคอล จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑,๓๒๑,๗๕๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนสองหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
 ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕
  
  
 
(นายมนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
 
สำเนาถูกต้อง
 
ธนภัทร วาฤทธิ์
(นาย ธนภัทร วาฤทธิ์)
เจ้าพนักงานพัสดุ
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕
 โดย นาง บุษดี แก้วกันยา นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

 
วันที่ 24-06-2022