ประชาสัมพันธ์

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี

ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ใช้ในกลุ่มงานธนาคารเลือดและเวชศาสตร์บริการโลหิต ในรายการ ชุดตรวจหาแอนติบอดีต่อหมู่เลือดรอง (Minor group) ในผู้บริจาคโลหิต จำนวน ๔๐,๐๐๐ ครั้ง (ครั้งที่ ๓) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ใช้ในกลุ่มงานธนาคารเลือดและเวชศาสตร์บริการโลหิต ในรายการ ชุดตรวจหาแอนติบอดีต่อหมู่เลือดรอง (Minor group) ในผู้บริจาคโลหิต จำนวน ๔๐,๐๐๐ ครั้ง (ครั้งที่ ๓) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
--------------------------------------------------------------------
               ตามประกาศ จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ใช้ในกลุ่มงานธนาคารเลือดและเวชศาสตร์บริการโลหิต ในรายการ ชุดตรวจหาแอนติบอดีต่อหมู่เลือดรอง (Minor group) ในผู้บริจาคโลหิต จำนวน ๔๐,๐๐๐ ครั้ง (ครั้งที่ ๓) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๑๕๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นั้น
               ในรายการ ชุดตรวจหาแอนติบอดีต่อหมู่เลือดรอง (Minor group) ในผู้บริจาคโลหิต จำนวน ๔๐,๐๐๐ ครั้ง ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท แอฟฟินิเท็ค จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ) ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๖๙๒,๘๐๐.๐๐ บาท (หกแสนเก้าหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
 ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕
  
  
 
(นายมนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
 
สำเนาถูกต้อง
 
ธนภัทร วาฤทธิ์
(นาย ธนภัทร วาฤทธิ์)
เจ้าพนักงานพัสดุ
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕
 โดย นาง บุษดี แก้วกันยา นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

 
วันที่ 24-06-2022