ประชาสัมพันธ์

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี

ประกาศ จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ในรายการ EGFR ๔๒ mutations (Super-ARMS) จำนวน ๓๖๐ ครั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

( สำเนา )
ประกาศ จังหวัดอุบลราชธานี
เรื่อง  ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ
ในรายการ EGFR ๔๒ mutations (Super-ARMS) จำนวน ๓๖๐ ครั้ง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
........................................................................................
 

                     ตามประกาศ จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการในรายการ EGFR ๔๒ mutations (Super-ARMS) จำนวน ๓๖๐ ครั้งด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕
                   เนื่องจากมีผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐโดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding) ในครั้งนี้เพียงรายเดียว จึงไม่เกิดการแข่งขัน คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเพื่อประโยชน์ทางราชการเห็นควรยกเลิกการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ในครั้งนี้ และจะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ตามระเบียบฯ ต่อไป

                    จังหวัดอุบลราชธานี จึงขอยกเลิกประกาศดังกล่าว
 
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕    
 
 
 
 

(นายมนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

สำเนาถูกต้อง 
 
(นาง บุษดี แก้วกันยา) 
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕
 โดย นาง บุษดี แก้วกันยา นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

 
วันที่ 24-06-2022