ประชาสัมพันธ์

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี

ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อรถยนต์ ๔ ประตู ( Double cab ) จำนวน ๓ คัน ด้วยงบค่าเสื่อมวงเงิน ๗๐ % ระดับหน่วยบริการ (CUP) ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ และเงินบำรุงโรงพยาบาลสมทบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อรถยนต์ ๔ ประตู ( Double cab ) จำนวน ๓ คัน
ด้วยงบค่าเสื่อมวงเงิน ๗๐ % ระดับหน่วยบริการ (CUP) ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ และเงินบำรุงโรงพยาบาลสมทบ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

--------------------------------------------------------------------
               ตามประกาศ จังหวัดอุบลราชธานีเรื่องประกวดราคาซื้อรถยนต์ ๔ ประตู ( Double cab ) จำนวน ๓ คัน ด้วยงบค่าเสื่อมวงเงิน  ๗๐  %  ระดับหน่วยบริการ ( CUP ) ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ และเงินบำรุงโรงพยาบาลสมทบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-Bidding) เลขที่ ๑๗๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ นั้น
              ในรายการ รถยนต์ ๔ ประตู (Double cab) จำนวน ๓ คัน ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ 
บริษัท โตโยต้าดีเยี่ยม จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ) ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ( SMEs )
เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒,๕๔๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
 ประกาศ ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
  
  
 
(นายมนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
 
สำเนาถูกต้อง
 
อรทัย อุทัยกรณ์
(นางสาว อรทัย อุทัยกรณ์)
นักวิชาการพัสดุ
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕
 โดย นาง บุษดี แก้วกันยา นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการวันที่ 01-07-2022