ประชาสัมพันธ์

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) กลุ่มยาโรคระบบประสาท ชุดที่ ๓ จำนวน ๙ รายการ เลขที่ B๒๐/๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง   ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) กลุ่มยาโรคระบบประสาท

         ชุดที่ ๓ จำนวน ๙ รายการ เลขที่ B๒๐/๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

---------------------------------------------------------------------------

             ตามประกาศ จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) กลุ่มยาโรคระบบประสาท ชุดที่ ๓ จำนวน ๙ รายการ เลขที่ B๒๐/๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕ นั้น มีผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ดังนี้

ที่

รายชื่อเวชภัณฑ์ (ยา)

ผู้ชนะการเสนอราคา

ราคาที่เสนอ (บาท)

Citicoline 100 mg/mL oral solution, 30 mL

บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์

(ไทยแลนด์) จำกัด

,๙๒๖,๐๐๐.๐๐

Ginkgo biloba extract 40 mg tablet 

บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์

(ไทยแลนด์) จำกัด

๘๐๘,๘๙๖.๐๐

Glycerin 10% injection, 500 mL

บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด

๘๕๗,๐๗๐.๐๐

Perampanel 4 mg tablet

บริษัท ดีเคเอสเอช

(ประเทศไทย) จำกัด

๕๖๙,๒๔๐.๐๐

Phenytoin sodium 100 mg extended release capsule

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด

,๒๗๒,๙๖๐.๐๐

Phenytoin 50 mg chewable tablet

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด

,๑๖๕,๒๓๐.๐๐

Phenytoin sodium 50 mg/mL,

5 mL injection

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด

,๔๗๙,๓๐๐.๐๐

Piracetam 400 mg Capsule

บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จำกัด

๘๗๕,๐๐๐.๐๐

Sodium valproate oral solution 200 mg/mL, 60 mL

บริษัท ดีเคเอสเอช

(ประเทศไทย) จำกัด

,๐๗๘,๕๖๐.๐๐

                               


                                      ประกาศ ณ วันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

นายศุภภิมิตร  เปาริก

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีประกาศผู้ชนะ


วันที่ 04-07-2022