ประชาสัมพันธ์

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) กลุ่มยาโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด ชุดที่ ๔ จำนวน ๑๑ รายการ เลขที่ B๓๒/๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง   ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) กลุ่มยาโรคระบบหัวใจและ

         หลอดเลือด ชุดที่ ๔ จำนวน ๑๑ รายการ เลขที่ B๓๒/๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

         (e-bidding)

---------------------------------------------------------------------------

                   ตามประกาศ จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) กลุ่มยาโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด ชุดที่ ๔ จำนวน ๑๑ รายการ เลขที่ B๓๒/๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๕ นั้น มีผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ดังนี้

ที่

รายชื่อเวชภัณฑ์ (ยา)

ผู้ชนะการเสนอราคา

ราคาที่เสนอ (บาท)

Amiodarone HCl 150 mg/3 ml Injection, 3 ml

บริษัท ดีเคเอสเอช

(ประเทศไทย) จำกัด

,๓๗๔,๓๐๘.๐๐

Aspirin 80-81 mg enteric coated tablet

บริษัท ดีเคเอสเอช

(ประเทศไทย) จำกัด

๕๙๙,๒๐๐.๐๐

Atorvastatin 40 mg tablet

บริษัท พรอสฟาร์มา จำกัด

๒,๔๖๕,๒๘๐.๐๐

Dobutamine HCl 12.5 mg/mL injection, 20 mL

ห้างหุ้นส่วนจำกัด

ภิญโญฟาร์มาซี

๘๕๔,๐๐๐.๐๐

Fenofibrate 200 mg capsule

บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จำกัด

๕๙๐,๐๐๐.๐๐

Furosemide 10 mg/ml,25 ml injection

บริษัท ที.พี.ดรัก แลบบอราทอรี่ส์ (1969) จำกัด

๕๒๕,๐๐๐.๐๐

Glyceryl trinitrate 50 mg/10 ml Inj.

บริษัท พีทูพีเฮลธ์แคร์ จำกัด

๖๗๙,๔๕๐.๐๐

Nicardipine HCl 10 mg Injection, 10 ml

บริษัท ยูนิเวอร์แซล เมดิคอล

อินดัสตรี จำกัด

,๐๘๐,๐๐๐.๐๐

Norepinephrine 1 mg/ml Injection, 4 ml

บริษัท เฮลธ์แคร์ อาร์ อัส จำกัด

,๖๖๙,๒๐๐.๐๐

๑๐

Sterile electrolyte solution for organ preservation 2 Lit

บริษัท ส.เจริญเภสัชเทรดดิ้ง จำกัด

,๗๗๐,๐๐๐.๐๐

๑๑

Verapamil HCl 240 mg SR tablet

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด

๗๕๕,๕๒๗.๐๐

ประกาศ ณ วันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

นายศุภภิมิตร  เปาริก

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

                                            ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี



ประกาศผู้ชนะ


วันที่ 04-07-2022