ประชาสัมพันธ์

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี

ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อใช้ในงานอณูชีวโมเลกุล กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ในรายการ ชุดน้ำยาสำเร็จรูปตรวจหาเชื้อ SARS-COV-๒ Influenza จำนวน ๒,๙๙๐ ครั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อใช้ในงานอณูชีวโมเลกุล
กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ในรายการ ชุดน้ำยาสำเร็จรูปตรวจหาเชื้อ SARS-COV-๒ Influenza
จำนวน ๒,๙๙๐ ครั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

--------------------------------------------------------------------
               ตามประกาศ จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อใช้ในงานอณูชีวโมเลกุล กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ในรายการ ชุดน้ำยาสำเร็จรูปตรวจหาเชื้อ SARS-COV-๒ Influenza จำนวน ๒,๙๙๐ ครั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๑๙๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นั้น
               ในรายการ ชุดน้ำยาสำเร็จรูปตรวจหาเชื้อ SARS-COV-๒ Influenza จำนวน ๒,๙๙๐ ครั้ง ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) ซึ่งเป็นผู้ประกอบการสัญชาติไทย เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๓,๑๙๙,๓๐๐.๐๐ บาท (สามล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
 ประกาศ ณ วันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
  
  
 
(นายมนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
 
สำเนาถูกต้อง
 
ธนภัทร วาฤทธิ์
(นาย ธนภัทร วาฤทธิ์)
เจ้าพนักงานพัสดุ
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕
 โดย นาง บุษดี แก้วกันยา นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

 
วันที่ 05-08-2022