ประชาสัมพันธ์

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) กลุ่มยาโรคมะเร็ง ชุดที่ ๘ จำนวน ๗ รายการ เลขที่ B๓๔/๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง   ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) กลุ่มยาโรคมะเร็ง ชุดที่ ๘

         จำนวน ๗ รายการ เลขที่ B๓๔/๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

---------------------------------------------------------------------------

            ตามประกาศ จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) กลุ่มยาโรคมะเร็ง ชุดที่ ๘ จำนวน ๗ รายการ เลขที่ B๓๔/๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ นั้น มีผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ดังนี้

ที่

รายชื่อเวชภัณฑ์ (ยา)

ผู้ชนะการเสนอราคา

ราคาที่เสนอ (บาท)

Bortezomib 3.5 mg for injection

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด

,๐๕๙,๐๔๓.๒๐

Calcium folinate 300 mg injection

บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์

(ไทยแลนด์) จำกัด

,๒๘๙,๖๐๐.๐๐

Ifosfamide 1 g for Injection

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด

,๔๖๑,๐๐๐.๐๐

Imatinib 400 mg tablet

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด

๑๒,๔๐๘,๕๗๖.๐๐

L-asparaginase 10000 iu Injection

ยกเลิก เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นเอกสารประกวดราคายา

-

Nilotinib HCl 150 mg capsule

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด

,๒๘๔,๐๒๕.๐๐

Zoledronic acid 4 mg/5 ml injection

บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด

,๑๑๘,๑๕๐.๐๐

                  

                                      ประกาศ ณ วันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

นายศุภภิมิตร  เปาริก

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

                                                                            ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีประกาศผู้ชนะ


วันที่ 05-08-2022