ประชาสัมพันธ์

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี

ประกาศ จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ วัสดุการแพทย์ ในรายการเข็มฉีดยาชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้ง (บรรจุไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ชิ้น/กล่อง) จำนวน ๙ รายการ

ตามรายละเอียดเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ประกาศแผน


วันที่ 05-08-2022