ประชาสัมพันธ์

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี

ประกาศขายทอดตลาดเศษซากวัสดุที่ได้รื้อถอนอาคาร

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศจังหวัดอุบลราชธานี


วันที่ 22-09-2022