ประชาสัมพันธ์

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี

ประกาศราคากลางการจัดซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) กลุ่มยาโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด ชุดที่ ๕ จำนวน ๒ รายการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ การจัดซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) กลุ่มยาโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด ชุดที่ ๕ จำนวน ๒ รายการ ได้แก่

ที่

รายการเวชภัณฑ์ (ยา)

Enoxaparin sodium 60 mg injection

Ezetimibe 10 mg tablet

    / หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  จังหวัดอุบลราชธานี

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙,๕๒๗,๒๘๐.๐๐ บาท (เก้าล้านห้าแสนสองหมื่นเจ็ดพันสองร้อยแปดสิบบาทถ้วน)

๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  วันที่ 

    เป็นเงิน ๑๔,๖๑๓,๕๕๐.๐๐ บาท (สิบสี่ล้านหกแสนหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

  ที่

รายการเวชภัณฑ์(ยา)

หน่วยนับ

จำนวน

ราคา

ต่อหน่วย

วงเงิน (บาท)

Enoxaparin sodium 60 mg injection

Syringe

๓๕,๐๐๐

๒๒๔.๙๓

๗,๘๗๒,๕๕๐.๐๐

Ezetimibe 10 mg tablet

Tab.

๔๒๐,๐๐๐

๑๖.๐๕

๖,๗๔๑,๐๐๐.๐๐

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

    ๔.๑ รายการที่ ๑ กำหนดตามราคากลางตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา ประกาศ ณ วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๕

    ๔.๒ รายการที่ ๒ กำหนดตามราคากลางตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา ประกาศ ณ วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๕

๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

     เจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง จัดทำตามคำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่ ๓๔๓๓๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖เรื่อง คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน, รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของเวชภัณฑ์ "ยา", กำหนดราคากลางและกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ กลุ่มยาโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด ชุดที่ ๕ จำนวน ๒ รายการ สำหรับการจัดซื้อโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)  ได้แก่

.

นางปิยะรัตน์

 โกมลศาสตร์

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ปประธานคณะกรรมการ

.

นางสาวมนชยา

 ศิริอังคาวุธ

เภสัชกรชำนาญการ

ป ระธ       กรรมการ

.

นายณัฐพล

 คูณทวี

เภสัชกรชำนาญการ

ปร ะธ       กรรมการ

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาด้วย
วันที่ 22-09-2022