ประชาสัมพันธ์

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี

ประกาศ จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ วัสดุการแพทย์ทั่วไป ในรายการถุงมือชนิดใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งแบบไม่มีแป้ง (บรรจุไม่น้อยกว่า ๕๐ คู่/กล่อง) ทุกขนาด

ตามรายละเอียดเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ประกาศแผน


วันที่ 23-11-2022