ประชาสัมพันธ์

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ เวชภัณฑ์ (ยา) รายการยาที่องค์การเภสัชกรรมผลิต ชุดที่ ๒ จำนวน ๑๔ รายการ ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๖

ประกาศ จังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง   เผยแพร่แผนการจัดซื้อ เวชภัณฑ์ (ยา) รายการยาที่องค์การเภสัชกรรมผลิต ชุดที่

        จำนวน ๑๔ รายการ ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

-------------------------------------------------

                   ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีที่กรมบัญชีกลางกำหนดและให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น

                   โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ เวชภัณฑ์ (ยา) รายการยาที่องค์การเภสัชกรรมผลิต ชุดที่ ๒ จำนวน ๑๔ รายการ ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

                                                                                   ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.. ๒๕๖๕

                                      ( นายมนต์ชัย  วิวัฒนาสิทธิพงศ์ )

                                       ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

                                      ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเผยแพร่แผน

แนบท้ายเผยแพร่แผน


วันที่ 24-11-2022