ประชาสัมพันธ์

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อเวชภัณฑ์ตามบัญชีนวัตกรรมไทย ยา Levetiracetam 500 mg tablet จำนวน ๑ รายการ เลขที่ N ๑/๒๕๖๖ โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อเวชภัณฑ์ตามบัญชีนวัตกรรมไทย

ยา Levetiracetam 500 mg tablet จำนวน ๑ รายการ

เลขที่ N ๑/๒๕๖๖ โดยวิธีคัดเลือก

---------------------------------------------------------------------------

                    ตามที่จังหวัดอุบลราชธานี โดยโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ได้ดำเนินการจัดซื้อเวชภัณฑ์ตามบัญชีนวัตกรรมไทย ยา Levetiracetam 500 mg tablet จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีคัดเลือก นั้น ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกครั้งนี้ ได้แก่ บริษัท เอฟ.ซี.พี จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น ,๔๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านสี่แสนบาทถ้วน) ดังนี้

ที่

รายการยา

 

ขนาดบรรจุ

 

จำนวน

รวมเป็นเงิน

(บาท)

Levetiracetam 500 mg tablet

Tab.


๖๐๐,๐๐๐

,๔๐๐,๐๐๐.๐๐

                                           ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

                                                   (นายมนต์ชัย  วิวัฒนาสิทธิพงศ์)

                                           ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

                                      ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีประกาศผู้ชนะ


วันที่ 20-01-2023