ประชาสัมพันธ์

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี

ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อใช้ในงานเคมีคลินิก กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ในรายการ ชุดน้ำยาตรวจวัดระดับสารชีวเคมีทางภูมิคุ้มกันวิทยา จำนวน ๑ รายการ ๑๗ ชนิด

ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี
เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อใช้ในงานเคมีคลินิก กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
ในรายการ ชุดน้ำยาตรวจวัดระดับสารชีวเคมีทางภูมิคุ้มกันวิทยา จำนวน ๑ รายการ ๑๗ ชนิด
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (
e-bidding)

                 จังหวัดอุบลราชธานี มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อใช้ในงานเคมีคลินิก กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ในรายการ ชุดน้ำยาตรวจวัดระดับสารชีวเคมีทางภูมิคุ้มกันวิทยา จำนวน ๑ รายการ ๑๗ ชนิด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๗,๑๓๙,๘๑๐.๐๐ บาท (เจ็ดล้านหนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันแปดร้อยสิบบาทถ้วน) ตามรายการดังนี้
                   ในรายการ  ชุดน้ำยาตรวจวัดระดับสารชีวเคมีทางภูมิคุ้มกันวิทยา จำนวน ๑ รายการ ๑๗ ชนิด ประกอบด้วย                             
                  ๑. น้ำยาสำหรับตรวจวัดระดับฮอร์โมน T3                  จำนวน ๖๐๐ ครั้ง
                  ๒. น้ำยาสำหรับตรวจวัดระดับฮอร์โมน T4                  จำนวน ๑๐๐ ครั้ง
                  ๓. น้ำยาสำหรับตรวจวัดระดับฮอร์โมน Free T3           จำนวน ๑๖,๐๐๐ ครั้ง
                  ๔. น้ำยาสำหรับตรวจวัดระดับฮอร์โมน Free T4           จำนวน ๒๐,๐๐๐ ครั้ง
                  ๕. น้ำยาสำหรับตรวจวัดระดับฮอร์โมน TSH                จำนวน ๒๒,๐๐๐ ครั้ง
                  ๖. น้ำยาสำหรับตรวจวัดระดับฮอร์โมน I PTH              จำนวน ๕,๐๐๐ ครั้ง
                  ๗. น้ำยาสำหรับตรวจวัดระดับฮอร์โมน Estradiol         จำนวน ๓๐๐ ครั้ง
                  ๘. น้ำยาสำหรับตรวจวัดระดับฮอร์โมน Testosterone   จำนวน ๒๐๐ ครั้ง
                  ๙. น้ำยาสำหรับตรวจวัดระดับฮอร์โมน Prolactin         จำนวน ๓๐๐ ครั้ง
                ๑๐. น้ำยาสำหรับตรวจวัดระดับ NT-Pro BNP               จำนวน ๑,๒๐๐ ครั้ง
                ๑๑. น้ำยาสำหรับตรวจวัดระดับ hs Troponin I             จำนวน ๗,๐๐๐ ครั้ง
                ๑๒. น้ำยาสำหรับตรวจวัดระดับ                                จำนวน ๓๐๐ ครั้ง
                      Luteininzing Hormone (LH)
                ๑๓. น้ำยาสำหรับตรวจวัดระดับ                                จำนวน ๔๐๐ ครั้ง
                      Follicle Stimulating Hormone (FSH)  
                ๑๔. น้ำยาสำหรับตรวจวัดระดับ Procalcitionin (PCT)     จำนวน ๑,๒๐๐ ครั้ง
                ๑๕. น้ำยาสำหรับตรวจวัดระดับ Thyroglobulin (Tg)       จำนวน ๒,๒๐๐ ครั้ง
                ๑๖. น้ำยาสำหรับตรวจวัดระดับ                                 จำนวน ๒,๒๐๐ ครั้ง
                      Anti-Thyroglobulin Antibody (Anti Tg)
                ๑๗. น้ำยาสำหรับตรวจวัดระดับ                                 จำนวน ๑๐๐ ครั้ง
                      Anti-Thyroid Peroxidase Antibody (Anti TPO)

                 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
                 ๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
                 ๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
                 ๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
                 ๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
                 ๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
                 ๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพให้ขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
                 ๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่จังหวัดอุบลราชธานี
ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
                 ๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                 ๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

                ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
                ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา
                ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.sunpasit.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๕-๒๔๔๙๗๔,๐๔๕-๓๑๙๒๐๐ ต่อ ๓๑๒๑ ในวันและเวลาราชการ
 
 ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๖
 
 
 
 
 
ธีระพงษ์ แก้วภมร 
(นายธีระพงษ์ แก้วภมร)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
 
หมายเหตุ  ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา
สำเนาถูกต้อง
 
บุษดี แก้วกันยา
(นางบุษดี แก้วกันยา)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๖
 โดย นางบุษดี แก้วกันยา นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๐๗๐/๒๕๖๖

 
วันที่ 23-01-2023