ประชาสัมพันธ์

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี

ประกาศราคากลางการจัดซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) กลุ่มยาโรคมะเร็ง ชุดที่ ๔ จำนวน ๖ รายการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ การจัดซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) กลุ่มยาโรคมะเร็ง ชุดที่ ๔ จำนวน ๖ รายการ ได้แก่

ที่

รายการเวชภัณฑ์ (ยา)

Abiraterone 250 mg tablet

Carboplatin 450 mg injection

Cyclophosphamide 1000 mg Injection

Fulvestrant 250 mg prefilled syringe injection,5 ml

Gemcitabine 1 g for injection

Paclitaxel 300 mg Injection

    / หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  จังหวัดอุบลราชธานี

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๘,๖๘๗,๙๗๒.๐๐ บาท (แปดล้านหกแสนแปดหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยเจ็ดสิบสองบาทถ้วน)

๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ 

    เป็นเงิน ๒๓,๐๙๒,๖๒๐.๒๐ บาท (ยี่สิบสามล้านเก้าหมื่นสองพันหกร้อยยี่สิบบาทยี่สิบสตางค์)

  ที่

รายการเวชภัณฑ์(ยา)

หน่วยนับ

จำนวน

ราคา

ต่อหน่วย

วงเงิน (บาท)

Abiraterone 250 mg tablet

Tab

,๖๐๐

๖๑๐.๐๐

,๘๕๖,๐๐๐.๐๐

Carboplatin 450 mg injection

Vial

,๒๐๐

,๒๕๐.๘๓

,๗๕๑,๘๒๖.๐๐

Cyclophosphamide 1000 mg Injection

Vial

,๔๐๐

๔๒๒.๖๕

,๐๑๔,๓๖๐.๐๐

Fulvestrant 250 mg prefilled syringe injection,5 ml

PFS

๒๖๐

๑๓,๕๖๒.๘๒

,๕๒๖,๓๓๓.๒๐

Gemcitabine 1 g for injection

Vial

,๐๐๐

,๖๐๕.๐๐

,๔๒๐,๐๐๐.๐๐

Paclitaxel 300 mg Injection

Vial

,๙๐๐

,๘๕๔.๗๙

,๕๒๔,๑๐๑.๐๐

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

    ๔.๑ รายการที่ ๑ กำหนดตามราคากลางตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕

    ๔.๒ รายการที่ ๒ กำหนดตามราคากลางตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕

    ๔.๓ รายการที่ ๓ กำหนดตามราคากลางตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕

    ๔.๔ รายการที่ ๔ กำหนดตามราคากลางตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕

    ๔.๕ รายการที่ ๕ กำหนดตามราคากลางตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕

    ๔.๖ รายการที่ ๖ กำหนดตามราคากลางตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕

๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

     เจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง จัดทำตามคำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่ ๕๐๓๘๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖เรื่อง คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน, รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของเวชภัณฑ์ "ยา", กำหนดราคากลางและกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ กลุ่มยาโรคมะเร็ง ชุดที่ ๔ จำนวน ๖ รายการ สำหรับการจัดซื้อโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)  ได้แก่

.

นายศรัณย์

กิจศรัณย์

นายแพทย์ชำนาญการ

ประธานคณะกรรมการ

๒.

นายภาณุมาศ

เยาวศรี

เภสัชกรชำนาญการ

                กรรมการ

๓.

นางสาวนนทิกุล

ผาสุขมูล

เภสัชกรชำนาญการ

                กรรมการ

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาด้วยราคากลาง


วันที่ 24-01-2023