ประชาสัมพันธ์

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี

ประกาศราคากลางการจัดซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) กลุ่มยาโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด ชุดที่ ๒ จำนวน ๖ รายการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ การจัดซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) กลุ่มยาโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด ชุดที่ ๒ จำนวน ๖ รายการ ได้แก่

ที่

รายการเวชภัณฑ์ (ยา)

Adenosine 6 mg/2 mL injection

Iloprost 10 mcg/ml Inhalation solution, 2 ml

Iloprost 20 mcg/ml Injection, 1 ml

Lercanidipine HCl 20 mg Tablet

Sacubitril + Valsartan 100 mg tablet

Ticagrelor 90 mg tablet

    / หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  จังหวัดอุบลราชธานี

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙,๙๗๘,๑๔๐.๕๕ บาท (เก้าล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยสี่สิบบาทห้าสิบห้าสตางค์)

๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ 

    เป็นเงิน ๑๐,๑๑๙,๖๗๓.๒๐ บาท (สิบล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันหกร้อยเจ็ดสิบสามบาทยี่สิบสตางค์)

  ที่

รายการเวชภัณฑ์(ยา)

หน่วยนับ

จำนวน

ราคา

ต่อหน่วย

วงเงิน (บาท)

Adenosine 6 mg/2 mL injection

Vial

,๙๒๐

๓๘๕.๕๖

๗๔๐,๒๗๕.๒๐

Iloprost 10 mcg/ml Inhalation solution, 2 ml

Amp

๔๕๐

,๒๘๑.๕๖

๕๗๖,๗๐๒.๐๐

Iloprost 20 mcg/ml Injection, 1 ml

Amp

๖๐๐

,๒๘๑.๕๖

๗๖๘,๙๓๖.๐๐

Lercanidipine HCl 20 mg Tablet

Tab

๕๓๒,๐๐๐

๓.๐๐

,๕๙๖,๐๐๐.๐๐

Sacubitril + Valsartan 100 mg tablet

Tab

๕๖,๐๐๐

๗๓.๕๖

,๑๑๙,๓๖๐.๐๐

Ticagrelor 90 mg tablet

Tab

๑๔๔,๐๐๐

๑๖.๑๐

,๓๑๘,๔๐๐.๐๐

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

    ๔.๑ รายการที่ ๑ กำหนดตามราคากลางตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕

    ๔.๒ รายการที่ ๒ กำหนดตามราคากลางตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕

    ๔.๓ รายการที่ ๓ กำหนดตามราคากลางตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕

    ๔.๔ รายการที่ ๔ กำหนดตามราคากลางตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕

    ๔.๕ รายการที่ ๕ กำหนดตามราคากลางตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕

    ๔.๖ รายการที่ ๖ กำหนดตามราคากลางตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕

๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

     เจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง จัดทำตามคำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่ ๕๐๓๘๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖เรื่อง คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน, รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของเวชภัณฑ์ "ยา", กำหนดราคากลางและกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ กลุ่มยาโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด ชุดที่ ๒ จำนวน ๖ รายการ สำหรับการจัดซื้อโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)  ได้แก่

.

นางปิยะรัตน์

 โกมลศาสตร์

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ประธานคณะกรรมการ

๒.

นางสาวมนชยา

 ศิริอังคาวุธ

เภสัชกรชำนาญการ                      

                กรรมการ

๓.

นางสาวพัสตราภรณ์

 สำโรง

เภสัชกรปฏิบัติการ                      

                กรรมการ

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาด้วยราคากลาง


วันที่ 03-02-2023