ประชาสัมพันธ์

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) กลุ่มยาปฏิชีวนะ ชุดที่ ๑ จำนวน ๑ รายการ เลขที่ B ๑/๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) กลุ่มยาปฏิชีวนะ ชุดที่ ๑  

          จำนวน ๑ รายการ เลขที่ B ๑/๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

---------------------------------------------------------------------------

                ตามประกาศ จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) กลุ่มยาปฏิชีวนะ ชุดที่ ๑ จำนวน ๑ รายการ เลขที่ B ๑/๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ นั้น มีผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ดังนี้

ที่

รายชื่อเวชภัณฑ์ (ยา)

ผู้ชนะการเสนอราคา

ราคาที่เสนอ (บาท)

Meropenem 1 gm for injection

บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด

,๖๓๐,๐๐.๐๐

                                                                                                                   ประกาศ ณ วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

                  ( นายธีระพงษ์  แก้วภมร )

         นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

    ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีประกาศผู้ชนะ


วันที่ 03-02-2023