ประชาสัมพันธ์

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี

ประกาศ จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ วัสดุการแพทย์ เพื่อใช้ในห้องตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือด จำนวน ๒ รายการ

ประกาศ จังหวัดอุบลราชธานี
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
วัสดุการแพทย์ เพื่อใช้ในห้องตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือด จำนวน ๒ รายการ
   

 

              
                      ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น
                      จังหวัดอุบลราชธานี ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๖ วัสดุการแพทย์ เพื่อใช้ในห้องตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือด จำนวน ๒ รายการ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น
๘,๗๗๔,๐๐๐ บาท (แปดล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

                                                    ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖


 

                (นายธีระพงษ์ แก้วภมร)
     นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

  
 
 
 
 รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
จังหวัดอุบลราชธานี (M๖๖๐๓๐๐๐๕๐๔๔) ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
ลำดับที่รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้างชื่อโครงการงบประมาณโครงการ
(บาท)
คาดว่าจะ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
(เดือน/ปี)
P๖๖๐๓๐๐๐๗๙๑๒วัสดุการแพทย์ เพื่อใช้ในห้องตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือด จำนวน ๒ รายการ๘,๗๗๔,๐๐๐.๐๐๐๖/๒๕๖๖

ประกอบด้วย

                    ๑. เครื่องช่วยการเต้นของหัวใจถาวรชนิดกระตุ้นหัวใจสองห้องต่อเนื่องกันปรับอัตราการเต้นอัตโนมัติ
จำนวน ๑๐๐ เครื่องๆละ ๗๑,๙๐๐ บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๗,๑๙๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่น
บาทถ้วน)
                    ๒. เครื่องช่วยการเต้นของหัวใจถาวรชนิดกระตุ้นหัวใจห้องเดียวปรับอัตราการเต้นอัตโนมัติ จำนวน
๔๐ เครื่องๆละ ๓๙,๖๐๐ บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑,๕๘๔,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) 
 

                (นายธีระพงษ์ แก้วภมร)
     นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ


วันที่ 17-03-2023