ประชาสัมพันธ์

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ เวชภัณฑ์ (ยา) กลุ่มยาโรคมะเร็ง ชุดที่ ๙ จำนวน ๔ รายการ ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ประกาศ จังหวัดอุบลราชธานี

          เรื่อง  เผยแพร่แผนการจัดซื้อ เวชภัณฑ์ (ยา) กลุ่มยาโรคมะเร็ง ชุดที่ ๙ จำนวน ๔ รายการ

                 ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

______________________

                   ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีที่กรมบัญชีกลางกำหนดและให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น

                  จังหวัดอุบลราชธานี ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ เวชภัณฑ์ (ยา) กลุ่มยาโรคมะเร็ง ชุดที่ ๙ จำนวน ๔ รายการ เงินบำรุงโรงพยาบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

                                              ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มีนาคม พ.. ๒๕๖๖

  ( นายธีระพงษ์  แก้วภมร )

               นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

                                                   ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเผยแพร่แผน

แนบท้ายเผยแพร่แผน


วันที่ 17-03-2023