ประชาสัมพันธ์

ประกาศเผยแพร่สัญญาสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ วัสดุการแพทย์ เพื่อใช้ในงานศัลยกรรมหัวใจและทรวงอก จำนวน ๕ รายการ

ตามรายละเ อียดเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้สัญญาเลขที่ 087/2564


วันที่ 13-01-2021