ประชาสัมพันธ์

ประกาศ จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ วัสดุการแพทย์ เพื่อใช้ในงานควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ ในรายการชุดทดสอบชีวภาพแบบสำเร็จรูปสำหรับเครื่องอบแก๊ส ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๕ ชิ้น/กล่อง

ตามรายละเอียดเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง


วันที่ 13-01-2021