ประชาสัมพันธ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) ในรายการยาที่องค์การเภสัชกรรมผลิต ชุดที่ ๑ จำนวน ๑๙ รายการ เลขที่ S ๑/๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) ในรายการยาที่องค์การเภสัชกรรมผลิต

        ชุดที่ ๑ จำนวน ๑๙ รายการ เลขที่ S ๑/๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

---------------------------------------------------------------------------

            ตามที่ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับการจัดซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) รายการยาที่องค์การเภสัชกรรมผลิต ชุดที่ ๑ จำนวน ๑๙ รายการ เลขที่ S ๑/๒๕๖๔ ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น ซึ่งผู้ที่ชนะการเสนอราคาครั้งนี้ ได้แก่ องค์การเภสัชกรรม โดยเสนอราคาจำนวน ๑๘ รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๗๔๑,๕๗๖.๐๐ บาท (เจ็ดล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นหนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบหกบาทถ้วน) ดังนี้

 

ที่

 

รายการยา

 

ขนาดบรรจุ

 

จำนวน

ราคาต่อหน่วย

รวมภาษี

มูลค่าเพิ่ม

    

     รวมเป็นเงิน

        (บาท)

ABACAVIR TABLETS 300 mg (ABACAVIR GPO)

๖๐

Tablet

๓๐๐

650.56

๑๙๕,๑๖๘.๐๐

ALLOPURINOL TABLETS 100 mg

๕๐๐

Tablet

,๐๐๐

190.00

๓๘๐,๐๐๐.๐๐

CHLORPHENIRAMINE MALEATE SYRUP 2 mg/5 ml, 60 ml

Bott.

,๐๐๐

5.00

๓๐,๐๐๐.๐๐

DARUNAVIR TABLETS 600 mg (DARUTAB)

๖๐

Tablet

๘๐

4,280.00

๓๔๒,๔๐๐.๐๐

DEFERASIROX TABLETS 250 mg (DEFERASIROX GPO)

๓๐

Tablet

,๒๐๐

898.80

,๐๗๘,๕๖๐.๐๐

FUROSEMIDE INJECTION20 mg/2 ml,2 ml

AMP.

๗๐,๐๐๐

5.35

๓๗๔,๕๐๐.๐๐

FUROSEMIDE TABLETS 40 mg

๕๐๐

Tablet

,๐๐๐

139.10

๒๗๘,๒๐๐.๐๐

HYDROCORTISONE TABLETS 10 mg (HYSONE)

๑๐๐

Tablet

๒๐๐

321.00

๖๔,๒๐๐.๐๐

IBUPROFEN SUSPENSION 100 mg/5 ml (BUNOFEN®),60 ml

Bott.

,๐๐๐

10.00

๑๐,๐๐๐.๐๐

๑๐

ITRACONAZOLE CAPSULES 100 mg (ITRACONAZOLE GPO)

๑๐๐

Capsule

๑,๒๐๐

460.10

๕๕๒,๑๒๐.๐๐

๑๑

LIDOCAINE PRESERVATIVE FREE INJECTION 2% w/v, 10 ml

AMP

๕๐๐

29.00

๑๔,๕๐๐.๐๐

๑๒

LOPINAVIR 200 mg + RITONAVIR 50 mg TABLETS

๑๒๐

Tablet

๘๐๐

1,585.36

,๒๖๘,๒๘๘.๐๐

๑๔

MOMETASONE CREAM 0.10% (MOMETHASONE GPO), 15 gm

Tube

,๒๐๐

60.00

๒๕๒,๐๐๐.๐๐

๑๕

OSELTAMIVIR CAPSULES 75 mg (GPO-A-FLUTM)

๒๕๐

Capsule

๒๔๐

6,250.00

,๕๐๐,๐๐๐.๐๐

๑๖

RIFAMPICIN CAPSULES 300 mg

๑๐๐

Capsule

,๐๐๐

290.00

๒๙๐,๐๐๐.๐๐

๑๗

RIFAMPICIN CAPSULES 450 mg

๑๐๐

Capsule

๕๐๐

400.00

๒๐๐,๐๐๐.๐๐

๑๘

RITONAVIR TABLETS 100 mg

๓๐

Tablet

๒๐๐

706.20

๑๔๑,๒๔๐.๐๐

๑๙

SERTRALINE TABLETS 50 mg (SERTRALINE GPO)

๓๐

Tablet

๑๒,๐๐๐

64.20

๗๗๐,๔๐๐.๐๐

 ประกาศ ณ วันที่  ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

 นายมนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

ประกาศผู้ชนะ

ประกาศยกเลิก


วันที่ 14-01-2021