ประชาสัมพันธ์

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี

ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ที่ใช้ในการฟอกเลือด เพื่อใช้ในศูนย์ไตเทียมสรรพสิทธิ์ ในรายการตัวกรองเลือด Low Flux ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามรายละเอียดเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะ

เอกสารประกวดราคา


วันที่ 15-09-2023