ประชาสัมพันธ์

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี

ประกาศ จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ วัสดุการแพทย์ เพื่อใช้ในกลุ่มงานวิสัญญีวิทยา ในรายการชุดกรองแบคทีเรียขณะให้ยาสลบ

ตามรายละเอียดเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ


วันที่ 15-09-2023