ประชาสัมพันธ์

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี

ประกาศ จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภค เพื่อใช้ในกลุ่มงานโภชนศาสตร์ ในรายการอาหารทางการแพทย์สูตรมาตรฐาน (บรรจุไม่น้อยกว่า ๔๐๐ กรัม/บรรจุภัณฑ์) (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามรายละเอียดเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ประกาศยกเลิก


วันที่ 18-09-2023