ประชาสัมพันธ์

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี

ประกาศ จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในรายการ จ้างเหมาซ่อมเครื่องเอกซเรย์ ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซี-อาร์มแบบตัวรับภาพแผ่นเรียบ ยี่ห้อ Ziehm เลขครุภัณฑ์ ๖๕๒๕-๐๐๐๔-๘๐๐๖/๐๐๒๙/๒๕๖๓ หมายเลขเครื่อง ๙๒๖๑๐ ID: ๘๒๑๕๕ ของห้อง OR พยาธิชั้น ๓

ประกาศ จังหวัดอุบลราชธานี
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖   ในรายการ  จ้างเหมาซ่อมเครื่องเอกซเรย์
ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซี-อาร์มแบบตัวรับภาพแผ่นเรียบ ยี่ห้อ Ziehm  เลขครุภัณฑ์ ๖๕๒๕-๐๐๐๔-๘๐๐๖/๐๐๒๙/๒๕๖๓ หมายเลขเครื่อง ๙๒๖๑๐ ID: ๘๒๑๕๕ ของห้อง OR พยาธิชั้น ๓
   

 

               ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ
จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น
               จังหวัดอุบลราชธานี ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๖   ในรายการ  จ้างเหมาซ่อมเครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซี-อาร์มแบบตัวรับภาพแผ่นเรียบ ยี่ห้อ Ziehm เลขครุภัณฑ์ ๖๕๒๕-๐๐๐๔-๘๐๐๖/๐๐๒๙/๒๕๖๓ หมายเลขเครื่อง ๙๒๖๑๐ ID: ๘๒๑๕๕ ของห้อง OR พยาธิชั้น ๓ ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้
 
 ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖
 
 มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์
 (นายมนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
 ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
  
 
 
 
 รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
จังหวัดอุบลราชธานี (M๖๖๐๙๐๐๐๘๐๒๖) ลงวันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖
ลำดับที่รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้างชื่อโครงการงบประมาณโครงการ
(บาท)
คาดว่าจะ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
(เดือน/ปี)
P๖๖๐๙๐๐๑๑๖๓๘เหมาซ่อมเครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซี-อาร์มแบบตัวรับภาพแผ่นเรียบ ยี่ห้อ Ziehm เลขครุภัณฑ์ ๖๕๒๕-๐๐๐๔-๘๐๐๖/๐๐๒๙/๒๕๖๓ หมายเลขเครื่อง ๙๒๖๑๐ ID ๘๒๑๕๕ ของห้อง OR พยาธิชั้น ๓๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐๐๙/๒๕๖๖
 
 
 (นายมนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
 ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี


ประกาศเผยแพร่แผน


วันที่ 19-09-2023