ประชาสัมพันธ์

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ เวชภัณฑ์ตามบัญชีนวัตกรรมไทย (ยา) Human serum albumin 20% solution for infusion, 50 mL จำนวน ๑ รายการ ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๖๗

ประกาศ จังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง   เผยแพร่แผนการจัดซื้อ เวชภัณฑ์ตามบัญชีนวัตกรรมไทย (ยา) Human serum albumin 20%

         solution for infusion, 50 mL จำนวน ๑ รายการ ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาล

         ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๖๗

____________________

                   ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีที่กรมบัญชีกลางกำหนดและให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น

                   จังหวัดอุบลราชธานี ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ เวชภัณฑ์ตามบัญชีนวัตกรรมไทย (ยา) Human serum albumin 20% solution for infusion, 50 mL จำนวน ๑ รายการ ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๖๗ ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ กันยายน พ.. ๒๕๖๖

                                        ( นายธีระพงษ์  แก้วภมร )

                                       นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

                                    ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเผยแพร่แผน

แนบท้ายเผยแพร่แผน


วันที่ 26-09-2023