ประชาสัมพันธ์

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี

ประกาศราคากลางการจัดซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) ในรายการยาที่องค์การเภสัชกรรมผลิต ชุดที่ ๖ จำนวน ๑๒ รายการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ  การจัดซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) ในรายการยาที่องค์การเภสัชกรรมผลิต ชุดที่ ๖ จำนวน ๑๒ รายการ

     ได้แก่

ที่

รายการเวชภัณฑ์(ยา)

ABACAVIR 600 mg+LAMIVUDINE 300 mg TABLETS

Carvedilol 12.5 mg Tablet

CLARITHROMYCIN TABLETS 500 mg

DEFERASIROX TABLETS 250 mg

DIAZEPAM INJECTION 10 mg/2 ml

DICLOXACILLIN CAPSULES 250 mg

FOLIC ACID TABLETS 5 MG.

HALOPERIDOL TABLETS 2 mg

HALOPERIDOL TABLETS 5 mg

๑๐

HYDROCHLOROTHIAZIDE TABLETS 50 mg

๑๑

LIDOCAINE HCL INJECTION  2 % , 50 ML

๑๒

PREDNISOLONE TABLETS 5 mg

    / หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  จังหวัดอุบลราชธานี

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙,๙๒๕,๑๗๐.๐๐ บาท (เก้าล้านเก้าแสนสองหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)

๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่

    เป็นเงิน ๒๔,๒๓๒,๐๖๒.๗๕ บาท (ยี่สิบสี่ล้านสองแสนสามหมื่นสองพันหกสิบสองบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์)

ที่

รายชื่อเวชภัณฑ์ "ยา"

หน่วยบรรจุ

จำนวน

วงเงินราคากลาง (บาท)

แหล่ง

ที่มา

ABACAVIR 600 mg+LAMIVUDINE 300 mg TABLETS

Tablet

๓๓,๐๐๐

๙๔๖,๔๔๐.๐๐

*

Carvedilol 12.5 mg Tablet

Tab

,๒๐๐,๐๐๐

,๔๐๐,๐๐๐.๐๐

*

CLARITHROMYCIN TABLETS

500 mg

๗๐

Tablet

๔๐๐

๓๗๖,๒๑๒.๐๐

*

DEFERASIROX TABLETS 250 mg (DEFERASIROX GPO)

๑๑๒

Tablet

,๕๐๐

๑๓,๑๙๑,๐๙๓.๗๕

*

DIAZEPAM INJECTION 10 mg/

2 ml

AMP

๑๕,๐๐๐

๗๘,๑๕๐.๐๐

*

DICLOXACILLIN CAPSULES

250 mg

๕๐๐

Capsule

๕๐๐,๐๐๐

๕๕๑,๐๕๐.๐๐

*

FOLIC ACID TABLETS 5 MG.

Tablet

,๕๐๐,๐๐๐

,๓๖๕,๐๐๐.๐๐

*

HALOPERIDOL TABLETS 2 mg

Tablet

๘๐,๐๐๐

๔๓,๒๐๐.๐๐

*

HALOPERIDOL TABLETS 5 mg

Tablet

๖๐,๐๐๐

๕๑,๖๐๐.๐๐

*

๑๐

HYDROCHLOROTHIAZIDE TABLETS 50 mg

๕๐๐

Tablet

๓๐๐

๓๗,๙๗๗.๐๐

*

๑๑

LIDOCAINE HCL INJECTION 2% , 50 ML

VIAL

,๐๐๐

๑๓๖,๔๘๐.๐๐

*

๑๒

PREDNISOLONE TABLETS 5 mg

๕๐๐

Tablet

,๐๐๐

,๐๕๔,๘๖๐.๐๐

*

หมายเหตุ

*๑ ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา ประกาศ ณ วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๖

*๒ ราคาตามบัญชีองค์การเภสัชกรรม ตามบัญชีราคายาสำหรับหน่วยงานราชการ ปีงบประมาณ 256๖ ตามหนังสือองค์การเภสัชกรรม

     ที่ สธ ๕๑๐๒/ตบ./ร./ว.๓๓๑/๒๕๖๕ ลว ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

           ใช้ราคาตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา ประกาศ ณ วันที่  

๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ กรณีรายการใดไม่มีราคากลางตามประกาศฯ ดังกล่าว ใช้ราคาตามบัญชีราคา องค์การเภสัชกรรม

สำหรับหน่วยงานภาคราชการ ปี ๒๕๖๖

๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

         เจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง

๑.      นางรพีภรณ์  เจียรกูล  เภสัชกรชำนาญการ

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาด้วยราคากลาง


วันที่ 26-09-2023