ประชาสัมพันธ์

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี

ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ในรายการ จ้างปรับปรุงบ่อดักไขมัน อาคารสนับสนุนบริการทางการแพทย์ จำนวน ๑ โครงการ

ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ในรายการ จ้างปรับปรุงบ่อดักไขมัน อาคารสนับสนุนบริการทางการแพทย์ 
   

 

               ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น
               จังหวัดอุบลราชธานี ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ในรายการ จ้างปรับปรุงบ่อดักไขมัน อาคารสนับสนุนบริการทางการแพทย์ ในวงเงินที่ได้รับจัดสรร ๑,๑๐๐,๐๐๐บาท ( หนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๗ ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้
 
 ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖
 
 มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์
 (นายมนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
 ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
  
 
 
 
 รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
จังหวัดอุบลราชธานี (M๖๖๐๙๐๐๑๖๗๖๙) ลงวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖
ลำดับที่รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้างชื่อโครงการงบประมาณโครงการ
(บาท)
คาดว่าจะ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
(เดือน/ปี)
P๖๖๐๙๐๐๒๔๕๐๙จ้างปรับปรุงบ่อดักไขมัน อาคารสนับสนุนบริการทางการแพทย์๑,๑๐๐,๐๐๐.๐๐๑๐/๒๕๖๖
 วันที่ 26-09-2023