ประชาสัมพันธ์

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี

ประกาศ จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อ เวชภัณฑ์ (ยา) รายการยาที่องค์การเภสัชกรรมผลิต ชุดที่ ๑ จำนวน ๑๖ รายการ ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

 ประกาศ จังหวัดอุบลราชธานี
     เรื่อง   เผยแพร่แผนการจัดซื้อ เวชภัณฑ์ (ยา) รายการยาที่องค์การเภสัชกรรมผลิต ชุดที่

            จำนวน ๑๖ รายการ ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
-------------------------------------------------

                    ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีที่กรมบัญชีกลางกำหนดและให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น

                    โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ เวชภัณฑ์ (ยา) รายการยาที่องค์การเภสัชกรรมผลิต ชุดที่ ๑ จำนวน ๑๖ รายการ ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้      

 

                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน .. ๒๕๖๖ 

 

                                              ( นายธีระพงษ์  แก้วภมร )

                                                            นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

                                                      ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
ประกาศ เผยแพร่แผน

รายละเอียดแนบท้ายประกาศ


วันที่ 16-11-2023