ประชาสัมพันธ์

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี

ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องตรวจโรคและห้องบัตร คลินิกหมอครอบครัวปทุมวิทยากร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 

จ้างปรับปรุงห้องตรวจโรคและห้องบัตร คลินิกหมอครอบครัวปทุมวิทยากร
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ จังหวัดอุบลราชธานี ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ จ้างปรับปรุงห้องตรวจโรคและห้องบัตร คลินิกหมอครอบครัวปทุมวิทยากร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ในรายการ 
จ้างปรับปรุงห้องตรวจโรคและห้องบัตร คลินิกหมอครอบครัวปทุมวิทยากร จำนวน
๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ย.ยักษ์ วิศวกรรม (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๖๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
 ประกาศ ณ วันที่  ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖
  
  
 
มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์ 
(นายมนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
ปฎิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
 
สำเนาถูกต้อง
 
บุษดี แก้วกันยา
(นางบุษดี แก้วกันยา)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖
 โดย นางบุษดี แก้วกันยา นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการวันที่ 21-11-2023