ประชาสัมพันธ์

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี

ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ในรายการผ้าดิบสีเขียว พิมพ์ตรา OR โรงพยาบาล หน้ากว้าง ๖๐ นิ้ว


ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย
ในรายการผ้าดิบสีเขียว พิมพ์ตรา OR โรงพยาบาล หน้ากว้าง ๖๐ นิ้ว
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

--------------------------------------------------------------------

 
                      ตามประกาศ ตามประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย
ในรายการผ้าดิบสีเขียว พิมพ์ตรา OR โรงพยาบาล หน้ากว้าง ๖๐ นิ้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(
e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๐๕๑/๒๕๖๔ 
ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ ในรายการ
ผ้าดิบสีเขียว พิมพ์ตรา OR โรงพยาบาล หน้ากว้าง ๖๐ นิ้ว จำนวน ๑๑,๗๒๖ หลาๆละ ๔๖.๕๐ บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๕๔๕,๒๕๙ บาท (ห้าแสนสี่หมื่นห้าพันสองร้อยห้าสิบเก้าบาทถ้วน)
ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท วี.เค.การทอ จำกัด โดยเสนอราคาต่ำสุด
 
 ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔
  
  
 
(นายมนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
 
สำเนาถูกต้อง
 
วิไล บัวงาม
(นางสาว วิไล บัวงาม)
นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

 โดย นาง บุษดี แก้วกันยา นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการประกาศผู้ชนะ


วันที่ 22-02-2021