ประชาสัมพันธ์

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี

สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ขาย วัสดุการแพทย์ เพื่อใช้ในกลุ่มงานกุมารเวชกรรม จำนวน ๒ รายการ

ตามรายละเอียดเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้สัญญาเลขที่ 131/2564


วันที่ 22-02-2021