ศูนย์แพทย์ศาสตรศึกษาอุบลราชธานี

อาคารศูนย์แพทย์ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี 34000 Tel.(045) 319-296 และ 086-460-8263

Features

นายแพทย์ เกริก สุวรรณกาฬ

ผู้อำนวยการศูนย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

วิสัยทัศน์

เป็นสถาบันร่วมผลิตแพทย์ที่เป็นเลิศ 1 ใน 5 ของ ศูนย์แพทย์ศาสตรศึกษาในกระทรวงสาธารณสุข ภายในปี 2560

พันธะกิจ

1.ร่วมผลิตบัณฑิตแพทย์ตามปณิธานที่ตั้งไว้
2.พัฒนาองค์กรด้านวิชาการและการบริการทางสาธารณสุข
3.มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่มีมาตรฐาน
4.วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่
5.ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม

MECU MedcenterUBON 4.0

ศูนย์แพทย์อุบลราชธานี 4.0

News

ข่าว/ประชาสัมพันธ์ เพิ่มเติม
 • ประกาศ

  ประกาศ เปลี่ยนแปลง วันเวลา สอบสัมภาษณ์ แพทย์ประจำบ้าน กลุ่มงานสูตินรีเวช จาก วันที่ 27 เมษายน 2561 เป็น วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 แทน รายละเอียดติดต่อ 045-244973 ต่อ 1499 กลุ่มงานสูตินรีเวช

  ประกาศ || acebook

 • รับสมัคร

  รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน รอบสอง กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม จำนวน 1 ตำแหน่ง ตั้งแต่บัดนี้ สอบสัมภาษณ์ วันที่ 27 เมษายน 2561 รายละเอียด ใบสมัครติดต่อ 045-244973 ต่อ 1499 กลุ่มงานสูตินรีเวช

  ประกาศ || acebook

 • รับสมัคร

  รับสมัครแพทย์เข้าร่วมโครงการปฏิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตร แสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบ วิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ประจำปีการศึกษา 2561 (Inservice training) จำนวน 12 ตำแหน่ง

  จำนวน 12 ตำแหน่ง

  ศสม.สรรพสิทธิประสงค์ 2 ตำแหน่ง

  รพ.50พรรษามหาวชิราลงกรณฯ 4 ตำแหน่ง

  รพ.ม่วงสามสิบ 3 ตำแหน่ง

  รพ.วารินชำราบ 2 ตำแหน่ง

  รพ.พิบูลมังสาหาร 1 ตำแหน่ง

  รายละเอียดเพิ่มเติม || ประกาศ || acebook

 • รับสมัคร

  รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว จำนวน 5 ตำแหน่ง เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 - 30 ธันวาคม 2560 สอบสัมภาษณ์ วันที่ 5 มกราคม 2561 เวลา 13.30 รายละเอียด ใบสมัครติดต่อ 045-319296

  acebook

 • รับสมัคร

  รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม รอบสอง จำนวน 1 ตำแหน่ง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2560 รายละเอียด ใบสมัครติดต่อ 045-244973 ต่อ 1499 กลุ่มงานสูตินรีเวช

  acebook

 • เชิญประชุม

  เรียนเชิญ อาจารย์แพทย์ทุกท่าน และผู้สนใจร่วมรับฟังรายละเอียด และเสนอแนะ คุณลักษณะบันฑิตที่พึงประสงค์ และโครงการหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พใศใ 256X วันที่ 8 - 10 พ.ย. 2560 เวลา 14.00 ห้องประชุมชั้น 10 อาคารศูนย์แพทย์

  เอกสาร || acebook

 • รับสมัคร

  กลุ่มงานออร์โธ รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน จำนวน 1 ตำแหน่ง

  สอบสัมภาษณ์ ครั้งที่ 1 วันที่ 13 พ.ย. 2560

  สอบสัมภาษณ์ ครั้งที่ 2 วันที่ 20 พ.ย. 2560

  สอบสัมภาษณ์ ครั้งที่ 3 วันที่ 27 พ.ย. 2560

  ติดต่อได้ที่ 045-244973 ต่อ 1503

  acebook

 • รับสมัคร

  กลุ่มงานอายุรกรรม รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน จำนวน 4 ตำแหน่ง รับสมัครตั้วแต่บัดนี้ - 2 พ.ย. 2560 สอบสัมภาษณ์ 3 พ.ย. 2560

  เอกสาร || ประกาศ || acebook

About Us

วิดีโอ แนะนำศูนย์แพทย์

ประวัติศูนย์แพทย์

ในปี พ.ศ. 2538 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จึงได้รับการประสานงานจากกระทรวงสาธารณสุข ให้ดำเนินการสอนและฝึกอบรมนักศึกษาแพทย์ในระดับชั้นคลินิกร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท(The Collaborative Project to Increase Production of Rural Doctors ; CPIRD) เป็นการเปิดโอกาสทางการศึกษาในสาขาวิชาแพทยศาสตร์สำหรับนักเรียนในส่วนภูมิภาค

ในปี พ.ศ. 2545 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ได้จัดตั้งศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกขึ้น เป็นศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ลำดับที่ 13 ของประเทศ ตามความเห็นชอบของสำนักงานบริหารโครงการ่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท กระทรวงสาธารณสุข โดยช่วงแรกใช้ห้องสำนักงานและห้องสำหรับการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์ ณ อาคาร 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ โดยมีแพทย์ประจำโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก และคณาจารย์แพทย์ประจำโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์สอนในระดับชั้นคลินิกแก่นักศึกษาแพทย์ตามหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

rttythjtyiytrtryth

นพ.หรรษา แต้ศิริ

ผู้อำนวยการ 2548 - 2556

นพ.ศรัณย์ วรรณภาสนี

ผู้อำนวยการ 2556 - 2557

นพ.เศวต ศรีศิริ

ผู้อำนวยการ 2557 - 2559

นพ.เกริก สุวรรณกาฬ

ผู้อำนวยการ 2559 - ปัจจุบัน

MECU

ผู้บริหารศูนย์แพทย์

นพ.ชุติเดช
ตาบ-องครักษ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

นพ.เกริก สุวรรณกาฬ

ผู้อำนวยการศูนย์แพทย์

เจ้าหน้าที่ศูนย์แพทย์

สนั่น อุทังสังข์

ผช.หน.ศูนย์แพทย์

กัลยา ทองใบ

นักวิชาการศึกษา

สุนีย์ จงใจ

นักวิชาการศึกษา

ฐิตาพร ทานะกิจ

นักวิชาการศึกษา

ณัฐวุฒิ วงษ์สิงห์

นักวิชาการศึกษา

ศิริราช พิมพบุตร

นักวิชาการศึกษา

ทองใบ ศรีแสง

นักวิชาการศึกษา

พนัดดา นิลบารันต์

นักวิชาการการเงินและบัญชี

ดรุณี ภูลำสัตย์

นักบริหารงานจัดการทั่วไป

พิมลรัศม์ วงศ์สลับ

ห้อง sim

วันวิสา วาภพ

นักวิชาการโสต

กฤษณ์ วิเศษรอด

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ดวงจันทร์ สินป้อง

เจ้าหน้าที่ศูนย์แพทย์

รุ่งทิวา อุไรวงค์

เจ้าหน้าที่ศูนย์แพทย์

กัญญาณัฐ ศิลาเกษ

เจ้าหน้าที่ศูนย์แพทย์

อนงค์ ทาจิตต์

เจ้าหน้าที่ศูนย์แพทย์

Contact

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา รพ.สรรพสิทธิประสงค์, อาคารศูนย์แพทย์, อำเภอเมือง
จังหวัดอุบลราชธานี. 34000

Contact Info

ศูนย์แพทย์
อาคารศูนย์แพทย์, โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
อุบลราชธานี, 34000
โทร: (045) 319-296